“ உனக்கிருக்கும் புரிதல் எனக்கும் இருக்கவேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பே பேராசை தான் ”
“ It’s never too late to start over ”

I for indecisive

Many chances were gone before I could realize my maturity level.

Not interested in talking to you

because I am feeling guilty.

In my heart there is a vague trembling

not wanting to go the distance

When probability of deserving factor > probability of luck
ME : Thanks for providing me such an opportunity.
L : That's the least I could do, You earned it.
ME : Ha that was commendable.

Those butterflies in stomach

when waiting for that result

Some one is unknowingly overshadowing me

shouldn’t I not feel greedy ?!

Flying home, as a different refugee everytime

Speak to your friend if you are stuck between saying little and wanting to say a lot.

“ காண்டு புடுச்சிட்டேன் ”
“ காசு நீ பேசு ”

பஸ் கிளம்பியது, வலப்புறம் உட்கார்ந்திருந்த சில மக்கள் இடப்புறம் மாறினாங்க, ஏன்னா வெயில் ஜன்னலோரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சது. நான் யோசிச்சேன் எதுக்கு மாறி உட்கார்ந்தாங்கன்னு, கொஞ்ச நேரத்துல வெயில் அவுங்க மாறி உட்கார்ந்த பக்கம் தான் அடிக்கும்…

“ You can’t miss what you never had. ”

People are really cunning

when at times your rationality gets a little impaired and when you stay polite and patient, they take it advantageous to over rule you.